Klauzula informacyjna – art. 13 RODO

1. Administratorem danych jest:

POLLARIS – Wiktor Tarasiewicz, ul. Grudziądzka 4a/11 87-100 Toruń,  NIP: 956-216-64-14, REGON:  (dalej: ADO).

2. Państwa dane osobowe są przetwarzane w celu realizacji ofert handlowych i usług ADO, w celu prowadzenia prawidłowej realizacji umów, czynności księgowych, rozliczeń podatkowych i jeśli zajdzie taka potrzeba dochodzenia roszczeń sądowych.

3. Przedmiotem przetwarzania mogą być dane niezbędne do poprawnego wykonania przedmiotu umowy, sporządzenia oferty tj. dane identyfikacyjne, dane księgowe, adresy e-mail, numery telefonów.

4. Odbiorcą danych osobowych są pracownicy ADO, a także podwykonawcy i dostawcy (jeśli zajdzie taka potrzeba) w zakresie niezbędnym dla zabezpieczenia interesów ADO.

Podmioty, które przetwarzają dane w naszym imieniu:

  1. Udostępniające nam narzędzia informatyczne lub obsługujące nasze systemy informatyczne;
  2. Świadczące usługi rachunkowe i prawne;

Inni Administratorzy Danych Osobowych:

  1. Podmioty realizujące obsługę pocztową – jeśli zajdzie konieczność prowadzenia korespondencji w formie tradycyjnej;
  2. Podmioty realizujące obsługę kurierską – jeśli zajdzie konieczności wykonania dostawy towaru z pośrednictwem kuriera;
  3. Podmioty świadczące usługi płatnicze (np. bankom);

7. W okresie realizacji umowy Państwa dane osobowe będą przekazywane, a także w czasie niezbędnym z punktu widzenia dokumentacji księgowej i podatkowej oraz ewentualnego przedawnienia roszczeń.

8. W przypadku kiedy wyrazicie Państwo zgodę na przekazanie Państwa danych w celach marketingowych, będą one przechowywane w zakresie i czasie podanym w oświadczeniu o wyrażeniu zgody.

9. Przysługuje Państwu prawo do dostępu do swoich danych osobowych, prawo do żądania aktualizacji, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania tych danych, prawo do przenoszenia danych oraz prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych.

10. Mają Państwo prawo do wniesienia skargi do organu nadzoru, w przypadku uznania, iż przetwarzanie danych osobowych przez ADO narusza przepisy.

11. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże odmowa ich podania może skutkować brakiem możliwości realizacji umowy z ADO

12. Dane osobowe nie są przetwarzane w sposób zautomatyzowany, i  nie są wykorzystywane do profilowania.

13. We wszelkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych kontaktować należy się:

rodo@pollaris.pl

Tel.: +48 605 305 848

lub listownie na adres ADO